*) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*

here you can make posts that do not belong in other forums
User avatar
simba
Posts: 209
Location: UK, Cambridge

Post by simba »

Don't post blank posts in this section.
Warning to both of you.
[img]http://www.uk.eu.undernet.org/simba_sig.gif[/img]

Revival
Posts: 250
Location: Istanbul/Turkiye

Post by Revival »

REPUBLIC OF TÜRKÝYE

Turkey kelimesi Osmanlý imparatorluðunun son zamanlarinda ilk defa Ýngiliz kaynaklarinda, biraz da alay ifade ederek
kullanilmýþtir.

Bazý ülkeler kendilerini GREAT=BÜYÜK, ÖNEMLÝ - olarak nitelerken Ülkemizin bir kümes hayvanýnýn ismi ile anýlmasý kabul edilemez.

Kelimenin iticiliði ve ülkemizi ne þekilde ifade edeceði düþünülmeden adete ülkemizin isminin Ýngilizce ifadesi imiþ gibi Türkler tarafýndan da kullanýlmýþ ve kullanýlmaktadýr. Özel isimler bir baþka dilde de ayný þekildedir.

Bir zamanlar Habeþistan olarak bilinen ülke tüm Dünyaya adýnýn Etiyopya
olduðunu ve bundan böyle Habeþistan olarak gönderilen hiç bir postanýn alýnmayacaðýný açýklamýþ ve tüm dünya Etiyopya adýný kullanmaya baþlamýþtýr.

Ya Türkiye !, Bir kümes hayvanýnýn adý ile anýlýyor.

Uluslararasý toplantýlarda ülkemizi temsil eden baþta sayýn Cumhurbaþkanýmýz olmak üzere tüm görevlilerin önünde "HÝNDÝ" anlamýnda "TURKEY" yazýyor.

Bundan rahatsýz olmamak mümkün mü ?

Örneðin Mýsýr. Bu ülkeye Mýsýr adýný biz veriyoruz.
Kendileri Mýsýr adýný kullanýyorlar mý ? Uluslararasý alanda adý Mýsýr olarak mý geçiyor. O ülkenin adý "Mýsýr Arap Cumhuriyetidir. " ikinci
adý yoktur.

Arapça yazýlýþý ile mim , sad ve r harflerinden oluþur ve "þehir, ülke" anlamýndadýr. Bizim kullandýðýmýz mýsýr ile ilgilisi yoktur.

Benzerlik nedeniyle ve Türk dilinin fonetiði nedeniyle Mýsr yerine kullanýlýyor. Ama sadece biz kullanýyoruz. Ýngilizler Egypt diyor.

Ãœlkelerden bir tanesi kendi dilinde bize hindi dese dikkate almayabiliriz.

Bir baþka örnek ise Hindistan. Siz hiç uluslararasý bir toplantýda Hindistan diye bir kelime gördünüz mü? Ayný hata. Hindistan bu ülkeye
sadece Türklerin verdiði bir isimdir.Uluslararasý isim deðildir.

Malezya mal mý oluyor diyenler de ayný þekilde. Bizim ismimiz Türkiye kelimesi bir ülkenin dilinde baþka anlama gelebilir. Bu önemli deðil. Bütün dillerde tek tek ülkemizin adýnýn iyi anlama gelmesi gerekmez. Ancak bir de uluslararasý ülke isimleri vardýr.

Uluslararasý toplantýlarda bu isim kullanýlýr. Türkiye?nin uluslar arasý
toplantýlarda adý Ýngilizlerin söylediði Turkey olarak geçiyor.

Varsýn Ýngilizler Turkey demeye devam etsin. Ancak bize Turcia, Turkia gibi deðiþik þekillerde söyleyenler de var. Onlar da devam etsinler. Ancak uluslararasý bir toplantýda ülkemizin adý bizim söylediðimiz þekilde

Türkiye olarak geçmelidir.

Diyorlar ki Türkiye kelimesinde bulunan ü harfi Avrupa dillerinde yokmuþ.
Bu nedenle sorun oluyormuþ. Avrupa Birliði toplantýsýnda Türkiye delegesinin önünde Turkey=Hindi yazarken Yunanistan delegesinin
önünde býrakýn Latin harflerini Yunan alfabesi ile ELLAS yazýyor.

Yunanlýlarýn hiç bir harfi batý alfabesinde yok. Ülkesini ve dilini seven Yunan delegesini kutluyorum.

Türk delegesine söyleyecek söz bulamýyorum.

ASLINDA YAPILACAK TEK ÞEY HÜKÜMETÝN BÝR AÇIKLAMA YAPARAK 1 YILLIK GEÇÝÞ SÜRESÝ SONUNDA TURKEY YAZILI HÝÇ BÝR POSTA'NIN KABUL EDÝLMEYECEÐÝNÝ DÜNYAYA AÇIKLAMASIDIR.

HABEÞÝÞTAN BÖYLE YAPTI. ETÝYOPYA OLDU.

BÝZ BÜTÜN LOGOLARIMIZI TÜRKÝYE DÝYE YAZSAK DA TURKEY DÝYENE ENGEL OLMAYACAKTIR.

BU NEDENLE RESMEN BELÝRTTÝÐÝMÝZ YOL ÝZLENMELÝ.


Medya ve Hükümeti göreve davet edelim.

"Republic of Turkey = Hindi Cumhuriyeti" Bu ismi istemiyoruz.

"Republic of Türkiye" olmalý.

Bu kampanya sonuç alýnýncaya kadar sürecektir. Elbet bir gün bu ülkenin
adýnýn Türkiye olduðu ve Turkey olarak gönderilen postalarýn alýnmayacaðý dünyaya ilan edilecektir.

Uluslararasý toplantýlarda Cumhurbaþkanýmýzýn önünde Turkey (Hindi) deðil Türkiye yazdýðý günler gelecektir. Sadece eski fotoðraflara bakarken Turkey yazýsýný görüp "Ne kadar duyarsýz" olduðumuza þaþýracaðýmýz günler gelecektir...

siz de katýlýyorsanýz bu mesajý olabildiðince çok daðýtýn....

Melih AKGÜNGÖR
Ýstanbul Valiliði
Protokol Müdürü

User avatar
Hekim
Posts: 18
Location: Antalya

Post by Hekim »

Herkesin yeni yýlýný kutlarým ve saglýklýk,mutlu geçmesini dilerim...

Napoleon
Posts: 114
Location: irc.undernet.org

Post by Napoleon »

yýl 2006 turquaz devam ediyor, bunu görmek ne güzel :)

bende eskilerdenim.. forumdaki Türkçe baþlýðýný açtýðýmý hatýrlarým, sonrasýnda girmeye girmeye muhterem Lunatic'in baþlýðý cavalry'nin oldu, hehe.. turquaz kurulduðu zamanlarda IRC'nin müthiþ bir popülaritesi vardý, bu günlere geldiðimizde görüyoruz ki, bu popülariteye þimdi MSN ve resimli arkadaþlýk siteleri sahip, IRC artýk eskisi gibi deðil..

hatýrladýðým kadarýyla #turquaz zamanýnda büyük iþler yaptý, mesela bir defasýnda bütün turquaz tayfasý #nastrand kanalýna eklenmiþtik (þuan o kanal ne durumda bilmiyorum ancak eskiden #ztden sonra gelen en iyi oper yardým kanalýydý.) yüzlerce olay yaþamýþtýk..

yýllarýmý, günlerimi, saatlerimi, dakikalarýmý verdim IRC'ye.. o zamanlarda reelde 24 saat görüþtüðüm crater ile okuldan kaçýp IRC alemlerine akardýk. gece uyumaz sabah okula gitmez rapor alýp non-stop #zt'de yardým ederdim. bir gün bir hata yaptým, hiç unutmam d30pm kullanýcýlý bir Rum benden #ztye girebilmek için yardým istemiþti, ben yardým etmiþtim. herkesden alýnmasý için rica ettim, stajyer programýnda yardýmcý oldum.. sonrasýnda içeri tam anlamýyla alýnýnca beni arkamdan vurdu.. ne yaptýðý önemsiz tabiki, neticede beni sildirebilmeyi baþardý, cavalry aktifliðini kaybedince, rum oper sayýsý arttý, rum helperlar çoðaldý, o anda ben #ztden þutlandým, sonrasýnda yönetici olduðum #nastrand'den atýldým.

Ve,

Ortaokulun tamamýnda ve lise baþlarýnda IRC bana milliyetçiliði, ATATÜRKçülüðü öðretti.

Güzel Türkçe konuþmayý öðretti.. ve yazabilmeyi.

Yabancý dilimi ilerletti.. Sadece ingilizce deðil, bir çok dili azda olsa öðrendim.

Resmiyeti öðretti, çünkü ortaokulda okuyup IRC'de resmi olmak için kasýyorduk.

Farklý insanlarý gördüm, farklý görüþleri öðrendim.

11 yaþýnda baþladýðým bu yolculukta tepelere týrmanmak için kastým durdum, boþ yere..

Boþ yere çünkü IRC'de tepelere týrmanmak birþey ifade etmiyordu aslýnda, yukarýda saydýðým þeyleri farkýnda olmadan benliðime kazýmýþým. Geçen yýllara üzülmüyorum bu yüzden.

Evet, eski dostlar.. aslýnda birbirimize farkýnda olmadan faydalý olduk..

Selam olsun eski tayfaya!
Regards,

Napoleon @ Undernet
"If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude."
=============================

User avatar
Hekim
Posts: 18
Location: Antalya

Post by Hekim »

Bende orta 2 den beri undernete girerim 96 yilinami 97 i yilinami denk geliyor hatirlamiyorum..2001 gibi birakmistim.2004 te tekrar girmeye basladim.
Napoleon turquaz hala var ama bu formatta hic bi zaman o sizin zamaninizdaki gibi olamaz ya da 1 sene onceki gibi.Olmasi icin en azindan 1 yetkili Turk olmasi lazim ama artik yok.(gelecekte olur mu bilmem)Evet burda kendini savunan aragorn ve arkadaslarininda yolu ayrilmis gozukuyor kanal +s modunda X tek basina takiliyor kimsecikler yok. Kanal aragornda oldugundan beri degismeyen tek sey ise *** [#turquaz] topic- 'Y-A-R-D-I-M' topicti. :wink: Seni kutluyorum aragorn topic konusunda istikrar sagladin artik doya doya bakarsin tek basina...

Milliyetciligi keske herkes ogrenebilsede ona gore bisler yapabilsek.Milliyetci bir insan olarak bunu soyluyorum.
Undernette dedigin gibi rumlar ve romenlerin biri elinden tutuyoki bu kadar goreve geliyorlar.ama nedense kimse turklerin elinden tutmuyor?

Turkler saatlerce zt de veya nastranda yardim beklerken adamini taniyan 2 dk. a isini hallediyor adamini taniyan derken yabancilar genelde.Ben ne zaman zt ve nastranda girsem her zaman bekleyen bir Turk var bunun sucu acaba bizdemi onlardami buda tartisilir.
Saygilar Hekimoglu ®

Napoleon
Posts: 114
Location: irc.undernet.org

Post by Napoleon »

turquaz'ın şimdiki durumu dediğin gibiyse üzücü. ben kanalı şuan elinde bulunduran kişiyi hiç tanımıyorum. kanal idaresi eski tayfadayken undernet'te belirgin bir Türk yoğunluğu vardı. Bu yoğunluk zamanla yok oldu, okuldu, işti derken turquaz dağıldı.. bu sıradada iyi kanallarda görev yapan arkadaşlarımız (cservice, zt vs.) görevlerinden ayrıldılar. ancak Rumlar bu boş işlerin peşinde koşmaya devam ettiler çünkü güney kıbrıs adı verilen yerde netten başka yapılacak birşey yok. halbuki bizlerin bu işleri bırakmasının sebebi reelde yapmamız gereken şeyler olduğu içindir. ufacık tarlalarında insancılık oynayan tipler bunlar. IRC'yi gerçek hayat gibi görüyorlar ve strateji belirleyip Türklere saldırıyorlar. Aslında bu bizim hiç umurumuzda olmamalı. Bir zamanlar olmuştu işte, orada turQuaz'ı kurduk ve onlara kim olduğumuzu gösterdik ancak sonrasında bıraktık, yol verdik. şimdi mutlu mesutlar.. Bırakın eğlensinler :lol: Yoksa düz mantık yapın, Türklerle rumlar bir olabilirler mi? rumdur bunlar ya, kim takar.

Adam tanımak olayı var, çok doğru. Adamın varsa işini halledersin, biz görevdeyken Türklerin tüm işlerini halledebiliyorduk. Eee, şimdi kimse kalmadı.. bu yüzden işini hallettirmen zor.

Ancak bu idarecilerin hepsi Türk karşıtı demek yanlış. İçeride şuan Türk yok sanırım, arka kanallarda rum dolu olduğunu biliyorum. Türk karşıtlığı için gaz veriyorlardır mutlaka ama öyle adamlar vardıki (örneğin ünlü TaddPole) kralını tanımazdı. Şimdi pek hatırlamasamda Türkleri destekleyenlerde vardı ancak Türk kullanıcılarla idarecilerin aradaki bağlantısını kuracak Türk yetkili kalmadı, bu yüzden işler şimdi zor.

Ama, IRC bence popülaritesini oldukça yitirdi, eski popülaritesi kalsaydı veya artsaydı ben koşmaya razıydım. Ancak artık yapılacak şeyler gereksiz.
Regards,

Napoleon @ Undernet
"If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude."
=============================

User avatar
Hekim
Posts: 18
Location: Antalya

Post by Hekim »

Her ne kadar popularitesini de kaybetmis olsa undernete giren hala cok sayida Turk var ve cogu yardim konusunda magdur.Bak dikkatini cekmistir belki forum da bile 4 aydir mesaj yoktu dedim bari bi yeni yil kutlayalim :wink:
O kadar ilgisiz kalmisiz ki buralara bakan eden bile yok ikimizden baska!
Rum kesiminin dedigin gibi baska eglencesi yok ama sonucta adamlardan bir suru ircop var.Turklerin serverdaki sayisi belkide daha fazladir ama 1 tane bile operimiz yok.
Saygilar Hekimoglu ®

User avatar
OzzY
Posts: 306
Location: Istanbul, Turkey

Post by OzzY »

küçük bir düzeltme yapayım, Undernet websitesi ve forum 3 aydır kapalıydı, o yüzden dediğin şekilde 4 aydır mesaj olmaması normal.

bir de ekleme yapayım, sizden başka ben de buradayım ve diğerleri de buradadır sanırsam.
Ozan Güven aka OzzY

Who is a lamer? -> [url=http://www.lamerism.com/]http://www.lamerism.com/[/url]

User avatar
Hekim
Posts: 18
Location: Antalya

Post by Hekim »

OzzY aslindan benim demek istedigim o kadar undernete giren Turk var ama buraya yazan yok.username i olanlarin %50 si bile yazsa burda.300 sayfaya yakin mesaj olurdu herhalde.Foruma bakan 3 kisi varmis ne mutlu :wink:
Saygilar Hekimoglu ®

miqrop
Posts: 23
Location: Trabzon, Turkey

Post by miqrop »

Bende burdayým :)
Miqrop - ysn @ UnderNet
[url=http://www.dmoz.org]dmoz.org[/url]
(Acik Dizin Projesi Editörü )

User avatar
Hekim
Posts: 18
Location: Antalya

Post by Hekim »

Miqrop 4 olduk :D ama ole ben varim yazmakla olmuyo beyler bu Turkce forum basladigindan beri acaba kac kisi mesaj atti sayan varmi kac kisi derken kac farkli kisi :wink:
Neyse simdiden herkesin kurban bayramini kutlarim.
Saygilar Hekimoglu ®

miqrop
Posts: 23
Location: Trabzon, Turkey

Post by miqrop »

Burda deyip de kenara cekilmiyorum :)
Bütün Müslümanlarin Kurban Bayramini kutlarim.
Miqrop - ysn @ UnderNet
[url=http://www.dmoz.org]dmoz.org[/url]
(Acik Dizin Projesi Editörü )

User avatar
TimSaH
Posts: 9
Location: IstanbuL \ Turkiye

Post by TimSaH »

Bende burdayým:) Geç oldu ama güç olmadý çok þükür. Herkesin yeni yýlý ve bayramý kutlu olsun.

User avatar
daS
Posts: 20
Location: Istanbul

Post by daS »

Sitedeki aksaklik dolayisiyla her ne kadar gec olsada gecmis bayraminizi kutlarým.

Arkadaslar bu konu bu forumda cok tartisildi ve bazilari hala israrla bunu devam ettiriyolar ama emin olun ki #turQuaz eskisinden daha iyi bir hal alicak, kanali eskisi gibi aktif hale getirmek icin sadece dogru zamani bekliyoruz. Hepiniz her turlu elestiri yapabilirsiniz ama yargisiz infaz asla. Siz bize guvenmezseniz bizde size guvenmeyiz, bekleyin ve gorun.
SSefa Ermis

User avatar
Totrakan
Posts: 45
Location: Young Men Tourism Association of Turkey

Post by Totrakan »

napoleon

yaşıyomusun sen totoroş kılıklı? :D

biraz geç olmuş olabilir.

Herkese mutlu yıllar.


Sevgi & Saygı

Totrakan
to beer or not to beer shakesbeer..