*) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*

here you can make posts that do not belong in other forums
User avatar
Antidate
Posts: 11
Location: Ankara

*Channel Registering Clues*

Post by Antidate »

Undernet Kanal Kayit Ýpuçlarý

Öncelikle bahsetmek istediðim nokta AUP kurallarýdýr. Bu kurallar çok basit ve uyulduðu taktirde kanalýn kayýt iþlemi çok kýsa sürecektir…Bunlarý sýralamak gerekirse …

En önemli kural kanala destek verecek 10 kiþinin farklý kiþiler olmasýdýr. Kanal kayýt süresince kiþilerin farklý olup olmadýklarý sisteme giriþ yaptýklarý IP numaralarý ile belirlenir. Dikkat etmeniz gereken en önemli þey ayný internet baðlantýsýndan farklý supporterlarýn sisteme girmemesidir. Eðer böyle yaparsanýz Undernet Kanal Servisi bu iki destekleyiciyi ayný kiþi olarak kabul eder ve kayýt iptal edilir. Maddelemek gerekirse …

• Ayný internet cafeden ve ya ayný internet baðlantýsýndan sisteme girþ yapmayýn.
• Ayný shell e ait BNC ile login olmayýn

Bu kurallara uymadýðýnýz taktirde Kanal Servisi destekleyicilerin ayný yerden baðlandýðýný belirler ve kaydýnýz iptal olur.

Eðer böyle bir hata yaparsanýz Kanal Servis Adminleri size gerekçe olarak þöyle bir yanýt verecektir.

“Please USE 10 different supporter and register again”

Diðer önemli bir nokta iste kanalýn aktif olmasýdýr. Kanal Servis Komitesi bunu kanala LOGIN olarak giren destekleyicilerle ölçer . Örneðin siz kanala normal bir kullanýcý olarak girdiniz ve kanaldayken /msg x@channels.undernet.org login username þifre yaparak LOGIN oldunuz. Bunu yapmanýz ve kanal girmeniz kanalýn açýlmasýnda hiçbir anlamý olmayacaktýr. Bunun için kanala girmeden önce LOGIN olun ve kanala öyle girin.

Kanala bir destekleyicinin LOGIN olup olmadýðýný anlamak için /w nick yapýn. Ardýndan çýkan bilgide eðer;
logined as aNTiDATe
varsa bu login olduðunu gösterir.
veya login olan kiþi x modundaysa ( bu moda geçmek için /mode Nick +x yapýn, bu mod sayesinde IP nizi saklayabilirsiniz) kanala girdiðinde ve ya bilgilerinde þöyle bir yazý göreceksiniz;
>Antidate joined #Yardım ( antidate@aNTiDATe.users.undernet.org )

Daha açýk bir þekilde anlatmak gerekirse “Önce LOGIN olun SONRA kanala girin”

Eðer böyle bir hata yaparsanýz Kanal Servis Adminleri size gerekçe olarak þöyle bir yanýt verecektir.

“Non-Active Suppoters…”

Bahsetmek istediðim diðer bir nokta ise Yasadýþý Ýþlemlerdir.Eðer kanalý kaydeden kiþi ve ya destekleyiciler kanal kayýt süresince yasadýþý bir iþlem yaparsa bu sizin kaydýnýzý etkiler ve büyük ihtimalle iptal olur. Bahsettiðim bu iþlemler…

• Bir grubun bir anda birden fazla kanal kayýt ettirmeye çalýþmasý
• Destekleyicilerinden birinin iki veya daha fazla destekleyici yerine geçmesi
• Kanal Servis Komitesinin yasakladýðý ticari amaçlý hareketlerde bulunmasý,hack,yasadýþý pornografi….
• Destekleyicilerden bir veya daha fazlasýnýn baþka bir kanala destek esnasýnda hata yapmasý

Bu iþlemler aslýnda çok daha fazladýr fakat en fazla gözlemlediðimiz bunlardýr.

Eðer böyle bir hata yaparsanýz Kanal Servis Adminleri size gerekçe olarak þöyle bir yanýt verecektir.

“One or more Supporters have Bogus Actions”

Aslýnda önemsiz gibi görülen kanal açýklamasý Kanal Servisi tarafýndan önem arz etmektedir. Bu nedenle kanal açýklamasýna mümkün olduðunca çok kanalý açýklayan geçerli bir açýklama yazýn

Eðer böyle bir hata yaparsanýz Kanal Servis Adminleri size gerekçe olarak þöyle bir yanýt verecektir

“Please write a VALID explication and try again”

Undernet Kanal Servis Komitesi kanallarýn kayýt süresince kanal hakkýnda görüþlerin belirtilmesi için kanal üzerinden mesaj atar ve ya kullanýcýlar bu forma site üzerinden eriþebilir.

Þayet bu görüþler (Objects) 10’u aþar ve görüþler kanalýn açýlmamasý yönünde olursa Kanal Servis Adminleri bu görüþleri dikkate alýr ve inceler.Eðer kanalýn açýlmamasý yönünde yapýlan bu itirazlar geçerli ise kanalýn kayýt iþlemi iptal edilir.

Kanal kayýt iþlemleri esnasýnda kanalýn açýk kalmasý ve mümkün olduðunca çok kullanýcýlara açýk tutulmasý gereklidir.Þayet bir þekilde kanal kapatýrlýrsa ve destekleyiciler kanala giremezse en kýsa zamandan #Yardım kanalýndaki yardýmcýlarýmýza baþvurun. Elimizden geleni yapacaðýmýza emin olabilirsiniz . Fakat önemle belirtmek istiyorum ki bu iþlemleri gerçekleþtirmemiz için MUTLAKA KANITLARA ÝHTÝYACIMIZ VARDIR.BU NEDENLE KAYIT SÃœRESÝNCE KANAL ÃœZERÝNDE LOG(Kanal üzerinde olan bitenin bir text dosyasý içerisinde kayýt edilmesi)TUTMAYA ÇALIÞIN.EÐER KANALDA OPDAN ÝNERSENÝZ VEYA BAÞKA BÝRÝSÝ KANALINIZI ELE GEÇÝRÝRSE BU LOG SAYESÝNDE KANALI MEMNUNÝYETLE SÝZE GERÝ ÝADE EDEBÝLÝRÝZ.UNUTMAYIN BU LOGLAR SON BÝR HAFTAYA AÝT OLUP EN AZ 40kb BÃœYÃœKLÜÐÜNDE OLMALIDIR!!!

Þayet logun nasýl tutulduðunu bilmiyorsanýz kanalýmýz üzerinden yardým isteyebilirsiniz…ve ya ;

• Kanal üzerindeyken /log on yazarak o kanalda olan biteni loglayabilir daha sonra bu kayýtlar mIRC klasörünüzün içerisinde LOG dosyasýnýn içinde bulabilirsiniz.Kanala ait logun adý büyük ihtimalle #kanal.txt þeklindedir. Dosyanýn tam olarak yeri tahminen C:Program FilesmIRClogs ‘dir.
• Diðer bir yolda mIRC iniz açýkken ; alt+o yaparak mIRC Options(mIRC Ayarlarý) ‘a ulaþýn,ardýndan sol tarafta bulunan category baþlýðýnýn altýndaki IRC sekmesine çift týklayýn.Açýlan menü aðacýndan Logging i seçin.Sað tarafta oluþan ayarlardan Automaticaly Log seçeneðini both a getirin.Ardýndan hemen altýndaki Reload Logs , Timestamp Logs , Script Codes ve Lock Log Files seçenekleri iþaretleyin. Son olarakta Loglarýn nerey kaydedildiðini öðrenmek için Log and Buffer Saves Folders seçeneðinin altýndaki klasörü inceleyin.Loglar o klasöre kaydedilmektedir.

(Bahsettiðim tüm bu ayarlar mIRC 6.16 için geçerlidir, eðer daha eski bir sürüm kullanýyorsanýz lütfen ;
>>> http://mirror.public-internet.org/mirc/mirc616.exe <<<
adresinden son sürümü yükleyin. Bu adres mIRC in resmi bir yansýsýdýr. Virus ve diðer sorunlar için lütfen resmi yansýlarý kullanýn)

Kayýt Esnasýnda Karþýlacaðýnýz Terimler ve Açýklamalarý
Incoming : Kanal kayýt sürecinin baþýdýr. Siteden kayýt iþlemini sonlandýrdýktan sonra çok kýsa sürede kanal bu statuye girer. Bu zaman dilimi içerisinde maksimum 3 gün içerisinde destekleyicilerin kanala destek olduklarýný belirtmeleri gerekir. Bunun için /msg x support #kanal YES yapmasý yeterlidir.Tüm destekleyiciler onaylarýný yaptýktan sonra kanal pending statusüne geçer.
Pending : En önemli statudür.Bu statu kanalý destekleyen 10 farklý destekleyecinin kanal için desteklerini belirttikten sonra girdiði durumdur. Tahmini 5 ila 7 gün sürer. Bu süreç boyunca kanal NOTICE diye tabir ettiðimiz bir bilgi mesajý gelecektir.Bu mesaj içerisinde kanal hakkýnda itirazlarýn bildirildiði adresi gelir.Bu linke týklayarak kanal hakkýnda itrazlar belirtilebilir.
NOTICE nin anlamý kesinlikle kanalýn kayýt olduðu anlamýna gelmez. Bunun kanala gönderilim zamanlarý , baþlama ve bitiþ tarihi kanalýn aktivitesi ile ayarlanýr.
Ready For Review : Bu statu kanal kayýt süresince geliþen olaylarýn incelendiði son durumdur. Çok nadir rastlanýlsada cevap olumsuz olabilir.Fakat büyük çoðunlukla bu statuye gelmiþ kayýt iþlemleri kabul edilir. Zaten bu statunun oluþmasý için sizden istenen herþeyin yapýlmýþ olmasý gereklidir.Tahmini 2-3 gün sürer.
Accepted : Þimdi rahatlayýn Kayýt iþleminiz kabul edildi. Þayet bu statuyle karþýlaþýrsanýz yapmanýz gereken tek þey X i kanala sokmanýzdýr . Bunun için /msg x join #kanal yapmanýz yeterlidir.Sakýn X in girmesini beklemeyin
Rejected : Þimdi oturup düþünün nerde yanlýþ yaptým diye. Ýþleminiz kabul edilmemiþtir. Fakat üzülecek bir þey yok. Bunun yerine Kanal Servis Adminlerinin size açýklama olarak verdiði cevabý okuyun ( ingilizceden türkçeye çeviri yapmanýz önerilir). Bu açýklama size nerde yanlýþ yaptýðýnýzý belirtir. Unutmayýn “Tecrübeler yaptýðýmýz hatalarýn toplamýdýr”…Not : Unutulmamasý gerekli olan önemli bir nokta Undernet üzerinde günlük yaklaþýk 100 kanal kayýt edilmektedir.Bu yoðunluk içerisinde sabýrlý olmanýzý tavsiye ederim. Not2: Kanal Servis Adminlerinin verdiði cevaplar kesinlikle sabit deðildir.Belirttiklerim sadece birer örnektir.

Hatalar ve eklemeler için lütfen e-mail atýn ;
antidate@undernet-yardim.com

Antidate@Yardım
Last edited by Antidate on Thu Feb 02, 2006 2:12 pm, edited 1 time in total.

User avatar
OzzY
Posts: 306
Location: Istanbul, Turkey

Post by OzzY »

Tesekkurler Antidate,

Suanda yeni bir grup kuruldu ve Undernet'in bir cok dilde yardim/doküman saglamasi icin calismalar yapiliyor. User-com bünyesindeki bu grupda Fransizca, Ispanyonca, Italyanca, Yunanca, Portekizce, Norveççe, Ibranice, Arapça ve Türkce ceviri yapacak gönüllüler var. Cok hizli ilerlendigi söylenemez ama yakin gelecekte hersey rayina oturacaktir. Böylelikle Türk kullanicilar cok fazla zorluk cekmemis olacaklardir.

Ayrica bundan sonra bu baslik altinda kesinlikle kisisel problemlere, kanallar arasindaki tartismalara yer verilmeyecektir. Baskalarina hakaret edici, kücük düsürücü sözler söylememeye dikkat ediniz.

Burada sadece IRC ile ilgili konularda, yardim/tartisma ve fikir-alisverisi yapilmasi icindir.

Iyi Calismalar...
Ozan Güven aka OzzY

Who is a lamer? -> [url=http://www.lamerism.com/]http://www.lamerism.com/[/url]

ragorn
Posts: 7
Location: istanbul

Post by ragorn »

Thank you for your interesting simba,this shows how we need to use this form...
Sibma'nýn da bu yarýsýndan sonra kimse'nin arkasýndan saçma sapan þeyler konuþulmamasý gerekdiðini öðrenmiþsinizdir sanýrým..Bu arada turquaz kanalýna yeni yardýmcý'lar alýnacakdýr ilgilenenler kanal url sindeki adrese mail atsýnlar..(Url deki mailim sadece kullaným araçlýdýr , hack yada gelen trojen'ler karavana atýlan kurþundan fazlasý olmayacakdýr..)

User avatar
Antidate
Posts: 11
Location: Ankara

Post by Antidate »

Önemi yok Ozan ,

Ayný amaçla birþeyler yapmanýnýn peþindeyiz ikimizde... umarým eskide olduðu gibi yine devam ederiz ...

Saygýlarýmla...
Enjoy Help ;)

User avatar
daS
Posts: 20
Location: Istanbul

Post by daS »

ragorn wrote:Thank you for your interesting simba,this shows how we need to use this form...
Sibma'nýn da bu yarýsýndan sonra kimse'nin arkasýndan saçma sapan þeyler konuþulmamasý gerekdiðini öðrenmiþsinizdir sanýrým..Bu arada turquaz kanalýna yeni yardýmcý'lar alýnacakdýr ilgilenenler kanal url sindeki adrese mail atsýnlar..(Url deki mailim sadece kullaným araçlýdýr , hack yada gelen trojen'ler karavana atýlan kurþundan fazlasý olmayacakdýr..)
*) ..:: Helper alýmý yapýlacaktýr ..:: (*

--->> Baþvuru için '' http://www.turquazhelper.cjb.net/ '' linkine girerek form doldurmanýz kafi.

Dipnot: Bilgisi olan herkese kapýmýz açýktýr ve tarafýmýzdan kimseye karþý kiþisel-genel bir sorunumuz yoktur. Kiþisel sorunlarýndan dolayý helperlýk baþvurusu doldurmak istemeyen-bunu mazeret bilen bizden deðildir. Bize de bu yakýþýr!

Eyvallah

User avatar
vEnNoms
Posts: 60

Post by vEnNoms »

who can help me to learn this language?:)
With respect,
vEnNoms

User avatar
daS
Posts: 20
Location: Istanbul

Post by daS »

vEnNoms wrote:who can help me to learn this language?:)
OzzY can help you venom.
good works.

miqrop
Posts: 23
Location: Trabzon, Turkey

Post by miqrop »

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Undernet Network'u Hakkinda bilmeniz Gerekenler, Sikca sorulan Sorular ve Cevaplari..

04/04/2005 ( Bu dokuman offical degildir )
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nick Sifreleme: Undernet IRC Network'un da Nick Sifreleme Olayi yoktur. Onun yerine Username kayit durmu mumkundur, yani ilk once baglanan istedigi nicki kullanmaya hak kazanir.

Username Kayiti: Username kayit etmek icin ( http://www.cservice.undernet.org/live ) adresine girip Register linkini tiklayarak, karsiniza cikan formu doldurmalisiniz.
Undernet Kanal Servisi (Cservice) bedava e-mail hesaplarina karsidir. Bu nedenle bedava e-mail sahibi olan bir username kullanicisi sistem uzerinde bazi haklardan yararlanamaz. ( kanal kaydetme , supporterlik vb. )
Username kayit formunu doldurduktan sonra sizin e-malinize sistem tarafindan bir mail gonderilecektir, icinde sifreniz ve bilgileriniz yer almaktadir.
sistem tarafindan gonderilen sifrenizi ( http://www.cservice.undernet.org/live ) adresine girip login olduktan sonra ( New Password ) linkinden degistire bilirsiniz.

Username Sifrenizi Unutmussaniz: Usernamenizin sifresi unutmussaniz yapmaniz gereken (http://www.cservice.undernet.org/live) adresine gidip (Forgotten password) linkine tiklayiniz ve daha once gizli sorunuza vermis oldugunuz cevabi dogru olarak yaziniz , bu islem bittikten sonra sistem
size yeni bir sifre gonderecektir.

Login Olmak: Login ola bilmek icin IRC baglandiginiz zaman ( /msg x@channels.undernet.org login USERNAME SIFRENIZ ) komutunu yazarak login olabilirsiniz. Login oldugunuz takdirde karsiniza

( -X- Miqrop olarak TANIMLAMA BAÞARILI-
-X- Remember: Nobody from CService will ever ask you for your password, do NOT give out your password to anyone claiming to be CService.)
Yazisi cikacaktir bu sizin sistem tarafindan login oldunuz anlamina gelir ( Usteki ingilizce metnin turkcesi, Sifrenizi undernet yetkilileri oldugunu idda eden kisilere bile guvenip sifrenizi vermeyiniz. )
Ýp'nize yapilacak saldirilardan ( /mode Nickiniz +x ) Komutu ile koruna bilirsiniz.

Username Suspend: Usernameniz Suspend yemisse bunun ikitane nedeni olabilir.
1) Usernameniz ile yapmis oldunuz Hareketler (Flod,Take vb..) Undernet yetkililerinin gozune batmaniza neden olmustur ve bu nedenle suspend yemis olabilirsiniz.
2) Birden fazla username sahibi olmaniz ve bunun Undernet yetkilileri tarafindan fark edilmis olmasi suspend yemenize yeterlidir.
(Suspend inizi actirmak icin (usernames@undernet.org) e-mail adresine e-mail atmalisiniz veya /join #usernames kanalina girerek yetkililerle konusmalisiniz. ) Gerekceniz uygun gorulurse suspend iniz acilacaktir.

Kanal kayit islemi: Kanal kayit ettire bilmek icin sizi destekleyen 10 tane destekleyiciye(Supporters) ihtiyaciniz vardir. Daha once sisteme kayit etmis oldunuz Username ile (http://www.cservice.undernet.org/live) adresine girip login linkinden siteye giris yapmalisiniz.
sisteme girdikten sonra (Register A Channel) linkine tiklayiniz, karsiniza cikan sozlesmeyi(Kanal Kayit Sozlesmesi) kabul etmek icin (I Accept the Above) linkine tiklayarak , karsiniza cikan formu eksiksiz doldurunuz.
Kanal Kayit islemi 5 ila 12 gun arasinda degismektedir.
Not: Unutmayinizki Undernette 1 gunde 10 larca kanal kayit edilmektedir, ve sizin kanalinizin amaci varsa ve bu amac Yetkililer tarafinca kabul gorulurse kanalinizin guvenligi amaciyla kanaliniza X (Cservice Robotu) gelecektir.

Eposta Degistirme Formu: Sisteme kayit ettirdiginiz usernamenizin e-mail lini degistirmek icin (http://www.cservice.undernet.org/live) adresine girip login olunuz ve (Forms) linkine tiklayiniz, daha sonra karsiniza cikan (E-mail Change Request)
formunu eksiksiz doldurunuz, doldurtuktan sonra sistem size yeni e-mailinizi aktif etmek istediginize dair bir link gonderecektir eger siz e-mailinizi degistirmek istiyorsaniz
eski e-mail inize girin ve o linke tiklayiniz bu islem sonrasi e-mailiniz sistem tarafindan degismis olacaktir.
Not: Ayrica kullanici adinizin yeni eposta adresi icin bedava eposta alan adlarini LUTFEN KULLANMAYINIZ. Eski epostaniza erisemiyorsaniz bu islem gecersiz sayilacaktir.
Eski e-mailinize erisemiyor ve kapanmissa (http://www.cservice.undernet.org/docs/Email-Tr.txt) bu linkte ki Turkce formu doldurunuz ve (x@undernet.org) adresine gonderiniz ve beklemede kaliniz.

Kanal manager degistirme: Kanalinizin manager(yetkilisini) degistirmek istiyorsaniz. (http://www.cservice.undernet.org/live) adresine girip login olduktan sonra (Forms) linkine tiklayip karsiniza cikacak olan (Manager Change Request)
Formunu doldurunuz, formu doldurup gonderdikten sonra beklemede kaliniz. Cservice yetkilileri sizin formunuza cevap verecektir.
Not: Kanalin yetkisini devretmek istediginiz usernameye (/msg x adduser #kanaladi username 499 ) yetki vermelisiniz.

Kanalinizi Purge etmek: Sisteme kayit etmis oldugunuz kanalinizi kapatmak istiyorsaniz. (/msg x adduser #kanaladi PurgeMe 499 ) level ekleyiniz, daha sonra (http://www.cservice.undernet.org/live) adresine girip usernameniz ile login olduktan sonra (Forms) linkine tiklayiniz ve karsiniza cikan
(Purge Request) formunu doldurunuz ve beklemede kaliniz. Yetkililer en kisa zamanda kanalinizdan X(Cservice Robotu) Cekecektir.
Not: Bu islem sonunda kanalinizi bir daha geri almak isterseniz kanalinizi yeniden kayit ettirmek zorunda kalirsiniz.

Lutfen hata ve yanlislarim varsa bana bildiriniz.
Miqrop - ysn @ UnderNet
[url=http://www.dmoz.org]dmoz.org[/url]
(Acik Dizin Projesi Editörü )

User avatar
Antidate
Posts: 11
Location: Ankara

Post by Antidate »

Teºekkürler Miqrop :wink:
Enjoy Help ;)

miqrop
Posts: 23
Location: Trabzon, Turkey

Post by miqrop »

Onemli degil Antidate , siz TURK ler adina bir seyler yapiyorsunuz bunda katkim olmasini isterim :)
yemekte tuzum olsun misali :P.. OzzY gercekten cok begeniyorum kendini durmanadan gelistiren biri cok hizlisin ozan :)
Miqrop - ysn @ UnderNet
[url=http://www.dmoz.org]dmoz.org[/url]
(Acik Dizin Projesi Editörü )

User avatar
`Agah
Posts: 1

Post by `Agah »

Her þey için tþk...
79 sayfa var ve hepsini dikkatlice okudum verdiðiniz bilgiler içinde ayrýyetten tþk ediyorum...
devamlý takipcisi olacam.

kmusti
Posts: 8

Post by kmusti »

Ben bu undernette kafayý yemessem baska bi serverde kafayi yemem heralde :lol:
|{-musti ®

Revival
Posts: 250
Location: Istanbul/Turkiye

Post by Revival »

Öncelýkle þu dikkatimi çekti bu forma msg atmayý dusunen kiþiler ve atanlar ilk once butun formu bastan sona okusun, en azýndan bilir kiþilerin görüþleri,yaptýklarý,özellikleri ve hizmet anlayýþlarýný okusunlar. Undernette biri bi adým atarken hemen o adýmý kýskanan býrýlerý cýkýyor gercektende kýmse oturdugu koltuga kolay gelmemýstýr, herþeyinde bir bedeli ve sebebý vardýr.Herkez sakin olsun. Karþýnýzda bir yangýn var ve o yangýný sondurmeye gýderken býrýlerý ayaðýnýza takýlmýþ ne ehemmýyetý var. Þimdi sizden bi isteðim olacak, Baþarý istiyorsanýz bir yumruk olmak zorundayýz býrakýn bütün polemýklerý býr kenara ortak býr noktada buluþalým tabi bu sözüm amaçlarý ve hedeflerý olan kiþiler için geçerli. Konu hýc býr zaman turquaz veya helpturk olamaz çünki 2 kanalda hýzmet verýyor yok býz daha iyisini yapýyoruz diyen kiþiye cevabým þudurki; Hiç birinizin gönülden karþýlýksýz hýzmet verdýgýnýzý dusunmuyorum. (Etiket)

Butun form katýlanlarýný tekrar aramýzda gormeyý umut edýyorum

Þimdi sevgili cavalry e bir yazým olcak. Kendýsýnýn karakterýný býldýgým ýcýn Söyledýgým sert ama dogru olan yazýmda bana kýzmayacagýný umuyorum.

Sizin yapamadýklarýnýzý biz yapýyoruz ve sizin yapmadýklarýnýzýda biz yapýyoruz. Umarým bu formun en basýndan en sonuna kdr adý gecen butun hedef ve hayellerýnýzý yine sýzýn golgenýz arkasýnda býzlerýn aracýlýgýyla en kýsa zamanda gerçekleþicektir. Bu hedeflerin ve amaçlarýn doðrultusunda bizler yol katederken,Sizide en kýsa zamanda aramýzda görmekten Onur duyacaðýz

Saygý ve sevgilerimle Bütün From katýlanlarýna

User avatar
Totrakan
Posts: 45
Location: Young Men Tourism Association of Turkey

Post by Totrakan »

uzun süre düşÃ¼ndüm..daha doğrusu Cavalry'nin ayrılma kararından beri.(!)
ilk anda ve tereddütsüzce aklıma gelen zaten geçek bir savaşÃ§ı olduğuna inandığım zaman zaman tereddüt ettiğim adamın neden bu sanal alemden kopup,verdiği mücadeleyi bıraıkmasının sebebi ne olabilirdi!!??

bu açıklamayı şu sebeple yapıyorum çünkü bu insanın sanal alemde bana karşı gerçek emeği var.Ben pes edeceğini ve Türk kullanıcılarını gerçekten yetiştirmekten vazgeçeceiğini sanmazdım ama kim bilir neler oldu.Bu insanı ben 6 senedir sanal alemde tanırım ve gerçek hayatta görüştüğüm ve güvendiğim insanların yönlendirmeleriyle daha çok tanıdım ve güvendim.Kİ hiç bir aksi davranışınıda görmedim.


Uzatmıyacağım,burda onun sayesinde yetişmiş insanlar bana diyebilirler ki tek kişidir o,peki Totrakan neden bıraktın gittin sakın ha demesin.Ben severim seni OzzY.Ben IRC ı bırakalı 2 sene oldu ki sadece bu yüzden..Gerçek hayat,yani Cavalry'nin dediği gibi..

Hayatta başarılar Mehmet Akcin

Sevgiler & Saygılar

Cengizhan Totrakanlı
to beer or not to beer shakesbeer..

User avatar
OzzY
Posts: 306
Location: Istanbul, Turkey

Post by OzzY »

Pardon, benim Mehmet'in gidisiyle ne gibi bir alakam var ki? Böyle bir sey mi ima etmeye calistin, yada ben yanlis anlamis olabilirim.

Mehmet buralardayken O'dan herkes bir seyler ögredi, bunu da inkar eden yok sanirim.

Cengizhan, benim de seninle bir problemim olmadigina göre, ben de seni severim. Insanlar, IRC'i tabii ki belli sebeplerden dolayi birakabilir, bundan dogal bir sey de yok.

Simdi Mehmet'in birakmasinin nedenlerini düsünürken neden ben aklina geldim, anlayamadim gercektende. Merakta ettim :)
Ozan Güven aka OzzY

Who is a lamer? -> [url=http://www.lamerism.com/]http://www.lamerism.com/[/url]