*) ..:: Türkçe Forumlar ::.. (*

here you can make posts that do not belong in other forums
ragorn
Posts: 7
Location: istanbul

turquaz

Post by ragorn »

butun sorulara cevap vermeye kalkarsam 1-2 günümü buraya veririm heralde.Turquaz bana devredildikden sonra kanalda eriþim alamayan adamlar bakýyorumda baya kýzgýn.Kusura bakmayýn lamerler yok yok.Ayrýca reloading midir nedir.Neden diðer loglarý göstermiyorsun.takelediðiniz kanaldan oplarýnýzýn alýnýp kanalýn gerçek sahibine devredildiðini niye göstermiyorsun?..
Haddinizi bilin...

User avatar
cavalry
Posts: 189
Location: Los Angeles,CA

Post by cavalry »

Kendiniz ile kavga etmeyi birakin, bu yuzden bu networkte 8 tane yunanli ircop var ve hic Turk yok(Artik).

Spia
Posts: 4

Post by Spia »

bencede cavalry haklýsýn bu yuzden dun gece Aragorna iki ayrý kanal olsak bile birlik olup fikirlerimizi birlestirelim diye bir fikirde bulunmustum. Ama ne yazýkki ondan mantalitene 1 sana 2 gibi bir cevap aldým.
i am a spy do not trust me !

User avatar
cavalry
Posts: 189
Location: Los Angeles,CA

Post by cavalry »

Aragorn a guvenip bir amanet biraktim, ama amnete hiyanet ederse, 10 saniye surer onu ordan indirmek.

Spia
Posts: 4

Post by Spia »

Ben Aragorna dedigim gibi karsý degildim ama davranýs biçimleri eger loglarýda okuduysan kanalda tuttugu insanlarý gorursen anlarsýn neler yaptýgýný. Ben ona fikirlerimi soyledim o adam beni bir kere ignore etti birkere banladý birkerede mantaliteme 1 sana 2 dedi ya egosunu tatmin ediyor yada insanlarýn fikirlerine saygýlý degil. Benim gozumde her zaman Turquaz cavalrynindi. Hepte oyle kalacak taki Turquazýn daha iyi yonetildine inanana kadar. Su anlýkta oyle bir inancým yok. Oyle bir kanalda helper olmasa bile undernette kanallarý hackleyen 4000 drone a sahip olan kiþinin bulunmasý yada kanalýn doru kiþilere verildigi sýrada takeover yapmýþ kiþinin turquaza gelip _SaLuT_ adlý sahýsa kanalý takeover ettiler deip hiç log sormayýp applicationlara bakmayýp sadece cok ýsrar etti kýramadým diye yardým etmeye kalkýsmasý ve enigmaaa dan bu yuzden hayýr yemesi Turquazý kuçultmeye yetiyor. Ben bunlarý dun gece Aragorna soledigimde bana cvp verme tenezzulunde bilebulunmadý tek dedigi onlar orda helper deil. Ama onlar kanala gelenlere yardým ediyolar. bide _SaLuT_ net passporttan aklýnca sahte undernet maili açmýþ oraya gelenlere ircopum die milleti kekliyor. Bunlarýn hepsi Turquaz için kotuluk. Cavalry bence olaya el koymalýsýn. Kendinize iyi bakýn

Spia
i am a spy do not trust me !

User avatar
daS
Posts: 20
Location: Istanbul

Post by daS »

Kiþiselleþtirilicek bir sorun yok, ortada sadece türk ircopumuzun bizlere býraktýðý undernetteki tek türk yardým kanalý var.. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu, herkes bunu böyle bildi, böyle okudu ve böyle bilmeye-okumaya devam edecek.

User avatar
simba
Posts: 209
Location: UK, Cambridge

Post by simba »

This section has been locked due to constant abuse of the forum AUP.

Please ensure you read this http://www.undernet.org/forumaup.php before posting again on the forum.
[img]http://www.uk.eu.undernet.org/simba_sig.gif[/img]

User avatar
cavalry
Posts: 189
Location: Los Angeles,CA

Post by cavalry »

simba wrote:This section has been locked due to constant abuse of the forum AUP.

Please ensure you read this http://www.undernet.org/forumaup.php before posting again on the forum.
what part of AUP this topic isn't following?

User avatar
cavalry
Posts: 189
Location: Los Angeles,CA

Post by cavalry »

Answer me & stop locking the topic for no reason.

User avatar
cavalry
Posts: 189
Location: Los Angeles,CA

Post by cavalry »

This is topic is one of the oldest and the most replied,viewed topic of the whole forum if you are locking or attempting to lock it, you should have warn before, or tell what's going on..

User avatar
simba
Posts: 209
Location: UK, Cambridge

Post by simba »

The forum isnt a place to curse and talk behind peoples backs, and the cursing of other help chans isnt on either.

The forum as stated in the AUP (http://www.undernet.org/forumaup.php) is a place to discuss IRC matters and share things with people, we allowed Romanian and Turkish and other sections to start so people could discuss in their native language.

Please as a moderator make sure people stick to the AUP mate and delete posts which are abusive.

Many thanks
[img]http://www.uk.eu.undernet.org/simba_sig.gif[/img]

User avatar
cavalry
Posts: 189
Location: Los Angeles,CA

Post by cavalry »

This is an open forum, how come we can speak behind somebody's back? anyone can read here without even registering..

Also, there is nobody talking bad about people here, whoever complained let them contact with me. instead of locking the forum without warning.

We talk about people here, and what they do, if they are doing bad things and they don't like those things to be shown, that's their issue.

Also This is my last post to this forums, remove my moderator rights and so.

User avatar
simba
Posts: 209
Location: UK, Cambridge

Post by simba »

Restore from backup.
[img]http://www.uk.eu.undernet.org/simba_sig.gif[/img]

User avatar
Antidate
Posts: 11
Location: Ankara

Post by Antidate »

Thx for restore Simba , i hope this will never be done again ... :D

Evet , kaldýðýmýz yerden devam edelim ... ve umarým kavga yerine Undernet Serverlarýnda Türklerin nasýl birþeyler paylaþabileceðini tartýþalým...

Benim öncelikle konuþmak istediðim konu Undernet üzerindeki Türklerin bu serverlarý en rahat nasýl kullanabileceði . Ama üzülerek eklemek istiyorum ülkemizdeki eðitim seviyesinin düþüklüðü nedeniyle ingilizce eksikliði yaþýyoruz ve bu eksiklik Undernet üzerindeki ingilizce baskýsýna yenik düþüyor...

Daha önceleri sevgili arkadaþým OzzY ile bazý dökümanlarý türkçeleþtirmiþtik... ve bu dökümanlar geçmiþteki hayallarimizde birer basamak gibiydi ... OzzY þimdi baþka iþlerle meþkuldür sanýrým :D ama ben burda sizle iki önemli türkçe çeviriyi paylaþmak istiyorum... Bunlarýn ilki AUP ( Kullanýcý Protokolü ) ve diðeride Undernette Kanal Kayýt Ýpuçlarý.

Ek baþlýklarda bunlarý sizle paylaþacam. Umarým OzzY de deðerli dökümanlarýndan birer parça ekler...

Türkler için daha iyiye...

Saygýlarýmla...

User avatar
Antidate
Posts: 11
Location: Ankara

Post by Antidate »

*Resmi Olmayan AUP Cevirisi*


Undernet Kanal Servisi (CService)

Kanal Kayýt Sözleþmesi

Kanal kaydetmek kesinlikle yeni bir kanal açmak anlamýna gelmemektedir. Kanal kaydetmenin asýl amacý kanala sitem üzerinde farklý bir statü kazandýrmaktýr. Bu statü sayesinde kanalýn kontrolü X botu sayesinde kolaylaþýr ve kanal farklý bir statu kazanýr. Fakat bunu yaparken bir amacýnýz olmasýna dikkat edin. Kanalý kayýt ettirmeden önce mutlaka bir amacýnýz olsun.

Undernet Kanal Servis Komitesi’nin kararýyla Undernet üzerinde kiþi baþýna tek bir kanal kaydetme kuralý koyulmuþtur.Bunun anlamý kiþi baþýna tek bir kanal kaydetme zorunluluðudur. Kesinlikle username veya e-mail hesabý deðildir. Basit ve anlaþýlýr bir dille anlatmak gerekirse – Bir Ýnsan Bir Kanal - … Eðer bu kurala uymazsanýz sistem adminleri bunun farkýna varacak kayýt ettirdiðiniz kanallar siz bilgilendirilmeden elinizden alýnacaktýr.

Undernet Kanal Servisi sistem üzerinde çocuk pornosu , yasadýþý kopya daðýtýmý (mp3 DVD vs.) ,kredi kart (CC) ve þifre daðýtýmý … gibi yasadýþý olaylara izin vermemektedir. Ayrýca üzerinde bot alýþveriþi, shell ve bnc (vhost) satýþý olan kanallar kayýt edilemez. Böyle bir kanalýn kullanýmý öðrenilirse servis kanaldan X i çekecektir.

Undernet Kanal Servisi bedava e-mail hesaplarýna karþýdýr. Bedava bir e-mail hesabýyla yeni bir username kayýt edemezsiniz. Bu nedenle bedava e-mail sahibi olan bir username sistem üzerinde bazý haklardan mahrum býrakýlýr ( kanal kaydetme , supporterlýk (destekleyicilik) vs.).

Tüm bu kurallar içinden bir veya birden fazlasýna uyulmadýðý taktirde Kanal Servis Adminleri herhangi bir gerekçe göstermeksizin kanalý iptal edecek ve X i kanaldan çekecektir.

Ayrýca Kanal Servisi düzenli olarak kanalýnýzýn aktifliðini denetleyecektir. Bu aktivite sizin ( kanal sahibinin ) sistem üzerinde kalýþý ile ölçülür. Eðer bir kanal sahibi 21 gün boyunca sistemde aktif olmazsa X kanaldan çekilecektir veya kanal aktif bir kanalsa eriþim seviyesi yüksek olan bir kullanýcý kanal sahipliðine getirilecektir. Eðer 3 haftadan uzun bir süreliðine sistemde aktiv olamayacaksanýz yerinize baþka bir yönetici býrakabilirsiniz. Bunun için gerekli formlar sitededir.Ayrýca #cservice bu konu hakkýnda isterseniz size yardýmcý olacaktýr.


Destekleyiciler ( Supporterlar)

Kanalý açmanýz için kanalýn açýlmasýný destekleyen 10 kiþiye ihtiyacýnýz vardýr ( 10 farklý kiþi , username deðil…)Ayrýca bu kiþilerin kanalýnýzý desteklediðine emin olun. Aksi taktirde kanalýn kayýt süreci 3 gün içerisinde iptal olacaktýr.

Destekleyicilerin site üzerinden kanalý desteklediklerine emin olduktan sonra sistem üzerinden de /msg x support #kanal (YES veya NO) yapmasý gereklidir. Bunun anlamý destek veren kiþinin kanala destek olup olmadýðýný sisteme belirtmesidir.Eðer 3 gün içerisinde destekleyicilerden bir ve ya daha fazlasý bunu yapmaz veya NO larsa ( Destek vermeyeceðini belirtirse) kanalýn kayýt süreci iptal olur.

Kayýt süresince Kanal Servisi destekleyicilerinin gerçek ve farklý kiþiler olup olmadýðýný araþtýrýr. Ayrýca kiþilerin kanala destek olmak için yaptýklarýný ölçer. Undernet Kanal Servisi kanal aktivitelerini O KANALA X’e KAYIT OLARAK (LOGIN) GÝREN KÝÞÝLERÝN SAYISI ÝLE ÖLÇER. DÝKKAT ETMENÝZ GEREKEN ÞEY DESTEKLEYÝCÝLERÝN KANALA GÝRMEDEN ÖNCE LOGIN OLMASIDIR.EÐER DESTEKLEYÝCÝ KANALA GÝRDÝKTEN SONRA LOGIN OLURSA KANAL SERVÝSÝ BUNU SAYMAZ VE DESTEKLEYÝCÝ KANALA DESTEK OLMAMIÞ SAYILIR!!!

Kayýt süreci tahmini 10-12 gündür.Bu zaman diliminde mümkün olduðunca çok kanalýn durumunu siteden takip edin.En azýndan günde bir http://cservice.undernet.org/live/ adresinden sisteme giriþ yapýp kaydýnýzý kontrol edin. Kayýt kontrolü için siteye girdiðinizde Check Application’ý seçin ardýndan boþluða kanal ismini yazýn ve Go Baby’e týklayýn. Baþarýlar ….

6 Ekim 2002
Undernet Kanal Servis Komitesi

*Unoffical AUP Translation

Antidate@Yardım
Last edited by Antidate on Thu Feb 02, 2006 2:11 pm, edited 1 time in total.