Search found 153 matches

by simba
Wed Mar 06, 2002 6:22 pm
Forum: General posts
Topic: äàðãøðè î÷áìú ááøëä àú îãéðú éùøàì ìôåøåí ùìðå
Replies: 23
Views: 30775

áøåëéí äáàéí ìôåøåí äàðãøðè - çì÷ æä áùáéì äâåìùéí àùø îòåðééðéí ìãáø òì ðåùàé äàðãøðè áòáøéú.

àðà äøâéùå çåôùé ìäùúîù áùéøåú æä ëáø òëùéå
by simba
Fri Mar 01, 2002 9:55 pm
Forum: General posts
Topic: Funny logs
Replies: 1462
Views: 1113725

[21:47] (@Simba--): ill be there and you be near
[21:47] (@Simba--): la la
[21:47] (@dajoe): ure singing is as bad as an old woman
[21:48] (@Simba--): if u heard my voice , u would sign me up
[21:48] (@dajoe): for singing lessons, ya
[21:49] (@Simba--): LOL